Get Adobe Flash player

search

Googleค้นหาใน Google.com
ค้นหาภายในเว็บ

หน่วยงานภายใน

in001.go-thai-mail

in002.news

in003.km

in007-1.natherbexpo

in SavingEnergyBaj

 

Vinaora Visitors Counter

12162274
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
910
1292
910
12151113
50200
75975
12162274

ภาพกิจกรรมฯ เดือนธันวาคม 2565

ลงพนทตรวจสอบ ตดตาม กำชบ สอสาร

ประชมคณะอนกรรมการพฒนากฎหมาย3

2-12-65ร

ร5 6-12-65

ร7-12-65

ร7-12-65 65

การประชมหารอแนวทางการบงคบใชกฎหมายท

7 ธ.ค. 65

ร8-12-65

เยยมชมบธกระทรวงสาธารณสข

ประชมคณะกรรมการบรหารและจดหาระบบคอมพ

ร9 12  65

ร10 12  65

ประชมหนวยงานในกำกบรองอธบด นพ.ขวญช

ประชมวชาการกรมการแพทยแผนไทย ฯ DTAM Forum 13.12.65

แบบฟอรมทำขาวป 66 12

ร13-12-65 65

ร15 12  65

พธบวงสรวงพระเจาปราสาททอง องคเทพ เทพาร

ร15-12-65 65

ทลเกลาฯ ถวายแจกนดอกไม และลงนามถวายพระ

ร16-12-65 มอบดอกไม

ร19-12-65 พธ

ร20-12-65 ประชมผบรหาร

ร20-12-65 ตรวจรบ

ร21-12-65

ร22-12-65 ตกบาตรกรม

ร22-12-65 ลงนามถวายพระพร

ร22-12-65 ตรวจราชการ

ร23-12-65 ตกบาตร กระทรวง

ร24-12-65 กญชา ภพงค

ร24-12-65 ตำรา

ร25-12-65 กลนกรองตำรา

ร27-12-65 การรบรองหมอ

อบรมพฒนาศกยภาพรบรองแพทยพนบาน

ร27-12-65 วฒปอเอก

ประชมบคลากรในสงกดกรมการแพทยแผนไทยแ

ร28-12-65 บรรยายกฎหมาย