pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
ภาพกิจกรรมฯ เดือนธันวาคม 2565
Get Adobe Flash player

search

Googleค้นหาใน Google.com
ค้นหาภายในเว็บ

หน่วยงานภายใน

in001.go-thai-mail

in002.news

in003.km

in007-1.natherbexpo

in SavingEnergyBaj

 

Vinaora Visitors Counter

4751206
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32240
102258
354890
3933360
651572
1546964
4751206

ภาพกิจกรรมฯ เดือนธันวาคม 2565

ลงพนทตรวจสอบ ตดตาม กำชบ สอสาร

ประชมคณะอนกรรมการพฒนากฎหมาย3

2-12-65ร

ร5 6-12-65

ร7-12-65

ร7-12-65 65

การประชมหารอแนวทางการบงคบใชกฎหมายท

7 ธ.ค. 65

ร8-12-65

เยยมชมบธกระทรวงสาธารณสข

ประชมคณะกรรมการบรหารและจดหาระบบคอมพ

ร9 12  65

ร10 12  65

ประชมหนวยงานในกำกบรองอธบด นพ.ขวญช

ประชมวชาการกรมการแพทยแผนไทย ฯ DTAM Forum 13.12.65

แบบฟอรมทำขาวป 66 12

ร13-12-65 65

ร15 12  65

พธบวงสรวงพระเจาปราสาททอง องคเทพ เทพาร

ร15-12-65 65

ทลเกลาฯ ถวายแจกนดอกไม และลงนามถวายพระ

ร16-12-65 มอบดอกไม

ร19-12-65 พธ

ร20-12-65 ประชมผบรหาร

ร20-12-65 ตรวจรบ

ร21-12-65

ร22-12-65 ตกบาตรกรม

ร22-12-65 ลงนามถวายพระพร

ร22-12-65 ตรวจราชการ

ร23-12-65 ตกบาตร กระทรวง

ร24-12-65 กญชา ภพงค

ร24-12-65 ตำรา

ร25-12-65 กลนกรองตำรา

ร27-12-65 การรบรองหมอ

อบรมพฒนาศกยภาพรบรองแพทยพนบาน

ร27-12-65 วฒปอเอก

ประชมบคลากรในสงกดกรมการแพทยแผนไทยแ

ร28-12-65 บรรยายกฎหมาย